Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:13

New American Standard Bible
Luke 11:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "So if you, {despite} being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him?"
NA26 – εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες class="show tvm">(5723) οἴδατε class="show tvm">(5758) δόματα ἀγαθὰ διδόναι class="show tvm">(5721) τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον πατὴρ ἐξ οὐρανοῦ δώσει class="show tvm">(5692) πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν class="show tvm">(5723) αὐτόν.
WH – ει ουν υμεις πονηροι υπαρχοντες class="show tvm">(5723) οιδατε class="show tvm">(5758) δοματα αγαθα διδοναι class="show tvm">(5721) τοις τεκνοις υμων ποσω μαλλον ο πατηρ [ο] εξ ουρανου δωσει class="show tvm">(5692) πνευμα αγιον τοις αιτουσιν class="show tvm">(5723) αυτον
PES – ܘܶܐܢ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܺܝܫܶܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܰܘܗܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܡܶܬ݁ܰܠ ܠܰܒ݂ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܡܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܐܠܺܝܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile