Lectionary Calendar
Sunday, June 23rd, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:2

New American Standard Bible
Luke 11:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "When you pray, say: 'Father, hallowed be Your name. Your kingdom come.
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, (5741) λέγετε, (5719) Πάτερ, ἁγιασθήτω (5682) τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω (5628) βασιλεία σου·
WH – ειπεν (5627) δε αυτοις οταν προσευχησθε (5741) λεγετε (5720) πατερ αγιασθητω (5682) το ονομα σου [ | ] η βασιλεια σου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܫܡܳܟ݂ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile