Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:2

New American Standard Bible
Luke 11:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "When you pray, say: 'Father, hallowed be Your name. Your kingdom come.
NA26 – εἶπεν class="show tvm">(5627) δὲ αὐτοῖς, Ὅταν προσεύχησθε, class="show tvm">(5741) λέγετε, class="show tvm">(5719) Πάτερ, ἁγιασθήτω class="show tvm">(5682) τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω class="show tvm">(5628) βασιλεία σου·
WH – ειπεν class="show tvm">(5627) δε αυτοις οταν προσευχησθε class="show tvm">(5741) λεγετε class="show tvm">(5720) πατερ αγιασθητω class="show tvm">(5682) το ονομα σου [ | ] η βασιλεια σου
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕ݁ܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܒ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܕ݁ܰܫ ܫܡܳܟ݂ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile