Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:29

New American Standard Bible
Luke 11:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now as the crowds were increasing, He began to say, "This generation is a wicked generation; it demands a sign, and {so} no sign will be given to it except the sign of Jonah.
NA26 – Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν, (5721) γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν· (5748) σημεῖον ζητεῖ, (5719) καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται (5701) αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ.
WH – των δε οχλων επαθροιζομενων (5746) ηρξατο (5668) λεγειν (5721) η γενεα αυτη γενεα πονηρα εστιν (5719) σημειον ζητει (5719) και σημειον ου δοθησεται (5701) αυτη ει μη το σημειον ιωνα
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܢܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܶܢܫܶܐ ܫܰܪܺܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܫܰܪܒ݁ܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܐܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܝܳܐ ܘܳܐܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܐܶܠܳܐ ܐܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܘܢܳܢ ܢܒ݂ܺܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile