Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:39

New American Standard Bible
Luke 11:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the Lord said to him, "Now you Pharisees clean the outside of the cup and of the dish; but your inside is full of greed and wickedness.
NA26 – εἶπεν class="show tvm">(5627) δὲ κύριος πρὸς αὐτόν, Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, class="show tvm">(5719) τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας.
WH – ειπεν class="show tvm">(5627) δε ο κυριος προς αυτον νυν υμεις οι φαρισαιοι το εξωθεν του ποτηριου και του πινακος καθαριζετε class="show tvm">(5719) το δε εσωθεν υμων γεμει class="show tvm">(5719) αρπαγης και πονηριας
PES – ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܗܳܫܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܦ݁ܪܺܝܫܶܐ ܒ݁ܰܪܶܗ ܕ݁ܟ݂ܳܣܳܐ ܘܰܕ݂ܦ݁ܺܝܢܟ݁ܳܐ ܡܕ݂ܰܟ݁ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܡܠܶܐ ܚܛܽܘܦ݂ܝܳܐ ܘܒ݂ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile