Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 11:7

New American Standard Bible
Luke 11:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and from inside he answers and says, 'Do not bother me; the door has already been shut and my children and I are in bed; I cannot get up and give you {anything.}'
NA26 – κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς class="show tvm">(5679) εἴπῃ, class="show tvm">(5632) Μή μοι κόπους πάρεχε· class="show tvm">(5720) ἤδη θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· class="show tvm">(5748) οὐ δύναμαι class="show tvm">(5736) ἀναστὰς class="show tvm">(5631) δοῦναί class="show tvm">(5629) σοι.
WH – κακεινος εσωθεν αποκριθεις class="show tvm">(5679) ειπη class="show tvm">(5632) μη μοι κοπους παρεχε class="show tvm">(5720) ηδη η θυρα κεκλεισται class="show tvm">(5769) και τα παιδια μου μετ εμου εις την κοιτην εισιν class="show tvm">(5719) ου δυναμαι class="show tvm">(5736) αναστας class="show tvm">(5631) δουναι class="show tvm">(5629) σοι
PES – ܘܗܰܘ ܪܳܚܡܶܗ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܐ ܬ݁ܰܗܰܪܰܝܢܝ ܕ݁ܗܳܐ ܬ݁ܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܘܰܒ݂ܢܰܝ ܥܰܡܝ ܒ݁ܥܰܪܣܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܩܽܘܡ ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile