Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:18

New American Standard Bible
Luke 12:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And he said, 'This {is what} I will do: I will tear down my barns and build larger ones, and I will store all my grain and my goods there.
NA26 – καὶ εἶπεν, (5627) Τοῦτο ποιήσω· (5661) καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, (5692) καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου,
WH – και ειπεν (5627) τουτο ποιησω (5692) καθελω (5687) μου τας αποθηκας και μειζονας οικοδομησω (5692) και συναξω (5692) εκει παντα τον σιτον και τα αγαθα μου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܐܶܣܬ݁ܽܘܪ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܦ݂ܳܣܰܝ ܘܶܐܒ݂ܢܶܐ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܚܡܽܘܠ ܬ݁ܰܡܳܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܒ݂ܽܘܪܝ ܘܛܳܒ݂ܳܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile