Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:18

New American Standard Bible
Luke 12:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And he said, 'This {is what} I will do: I will tear down my barns and build larger ones, and I will store all my grain and my goods there.
NA26 – καὶ εἶπεν, class="show tvm">(5627) Τοῦτο ποιήσω· class="show tvm">(5661) καθελῶ μου τὰς ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, class="show tvm">(5692) καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὸν σῖτον καὶ τὰ ἀγαθά μου,
WH – και ειπεν class="show tvm">(5627) τουτο ποιησω class="show tvm">(5692) καθελω class="show tvm">(5687) μου τας αποθηκας και μειζονας οικοδομησω class="show tvm">(5692) και συναξω class="show tvm">(5692) εκει παντα τον σιτον και τα αγαθα μου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܐܶܣܬ݁ܽܘܪ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܩܦ݂ܳܣܰܝ ܘܶܐܒ݂ܢܶܐ ܘܰܐܘܪܶܒ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܚܡܽܘܠ ܬ݁ܰܡܳܢ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܒ݂ܽܘܪܝ ܘܛܳܒ݂ܳܬ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile