Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:25

New American Standard Bible
Luke 12:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And which of you by worrying can add a day to his life's span?
NA26 – τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύναται (5736) ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ προσθεῖναι (5629) πῆχυν;
WH – τις δε εξ υμων μεριμνων (5723) δυναται (5736) επι την ηλικιαν αυτου προσθειναι (5629) πηχυν
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܳܨܶܦ݂ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܠܡܰܘܣܳܦ݂ܽܘ ܥܰܠ ܩܰܘܡܬ݂ܶܗ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile