Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:33

New American Standard Bible
Luke 12:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Sell your possessions and give to charity; make yourselves money belts that do not wear out, an inexhaustible treasure in heaven, where no thief comes near nor does a moth destroy.
NA26 – Πωλήσατε τὰ ὑπάρχοντα (5723) ὑμῶν καὶ δότε (5628) ἐλεημοσύνην· ποιήσατε (5657) ἑαυτοῖς βαλλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει οὐδὲ σὴς διαφθείρει·
WH – πωλησατε (5657) τα υπαρχοντα (5723) υμων και δοτε (5628) ελεημοσυνην ποιησατε (5657) εαυτοις βαλλαντια μη παλαιουμενα (5746) θησαυρον ανεκλειπτον εν τοις ουρανοις οπου κλεπτης ουκ εγγιζει (5719) ουδε σης διαφθειρει (5719)
PES – ܙܰܒ݁ܶܢܘ ܩܶܢܝܳܢܟ݂ܽܘܢ ܘܗܰܒ݂ܘ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܺܝܣܶܐ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܳܠܶܝܢ ܘܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܓ݁ܳܝܙܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݁ܳܐ ܕ݁ܓ݂ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܠܳܐ ܩܳܪܶܒ݂ ܘܣܳܣܳܐ ܠܳܐ ܡܚܰܒ݁ܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile