Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:36

New American Standard Bible
Luke 12:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "You are also {to be} like people who are waiting for their master when he returns from the wedding feast, so that they may immediately open {the door} for him when he comes and knocks.
NA26 – καὶ ὑμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις class="show tvm">(5740) τὸν κύριον ἑαυτῶν πότε ἀναλύσῃ ἐκ τῶν γάμων, ἵνα ἐλθόντος class="show tvm">(5631) καὶ κρούσαντος εὐθέως ἀνοίξωσιν αὐτῷ.
WH – και υμεις ομοιοι ανθρωποις προσδεχομενοις class="show tvm">(5740) τον κυριον εαυτων ποτε αναλυση class="show tvm">(5661) εκ των γαμων ινα ελθοντος class="show tvm">(5631) και κρουσαντος class="show tvm">(5660) ευθεως ανοιξωσιν class="show tvm">(5661) αυτω
PES – ܘܰܗܘܰܘ ܕ݁ܳܡܶܝܢ ܠܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܰܡܣܰܟ݁ܶܝܢ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕ݁ܶܐܡܰܬ݂ܝ ܢܶܦ݂ܢܶܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܶܫܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܳܐ ܘܰܢܩܰܫ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܢܶܦ݂ܬ݁ܚܽܘܢ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile