Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:37,39

New American Standard Bible
Luke 12:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Blessed are those slaves whom the master will find on the alert when he comes; truly I say to you, that he will prepare himself {to serve,} and have them recline {at the table,} and he will come up and serve them.
NA26 – μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὓς ἐλθὼν (5631) κύριος εὑρήσει (5692) γρηγοροῦντας· ἀμὴν λέγω (5719) ὑμῖν ὅτι περιζώσεται καὶ ἀνακλινεῖ αὐτοὺς καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς.
WH – μακαριοι οι δουλοι εκεινοι ους ελθων (5631) ο κυριος ευρησει (5692) γρηγορουντας (5723) αμην λεγω (5719) υμιν οτι περιζωσεται (5698) και ανακλινει (5692) αυτους και παρελθων (5631) διακονησει (5692) αυτοις
PES – ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܳܪܗܽܘܢ ܘܢܶܫܟ݁ܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܺܝܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܢܶܐܣܽܘܪ ܚܰܨܰܘܗ݈ܝ ܘܢܰܣܡܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܥܒ݁ܰܪ ܢܫܰܡܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Luke 12:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But be sure of this, that if the head of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have allowed his house to be broken into.
NA26 – τοῦτο δὲ γινώσκετε (5720) ὅτι εἰ (5748) ᾔδει (5715) οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ κλέπτης ἔρχεται, (5736) οὐκ ἂν ἀφῆκεν (5656) διορυχθῆναι (5683) τὸν οἶκον αὐτοῦ.
WH – τουτο δε γινωσκετε (5720) οτι ει ηδει (5714) ο οικοδεσποτης ποια ωρα ο κλεπτης ερχεται (5736) [ εγρηγορησεν (5656) αν και ουκ | ουκ αν ] αφηκεν (5656) διορυχθηναι (5683) τον οικον αυτου
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܥܘ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܠܶܫ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile