Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:38

New American Standard Version
Luke 12:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Whether he comes in the second watch, or even in the third, and finds {them} so, blessed are those {slaves.}
NA26 – κἂν ἐν τῇ δευτέρᾳ κἂν ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ (5632) καὶ εὕρῃ (5632) οὕτως, μακάριοί εἰσιν (5748) ἐκεῖνοι.
WH – καν εν τη δευτερα καν εν τη τριτη φυλακη ελθη (5632) και ευρη (5632) ουτως μακαριοι εισιν (5719) εκεινοι
PES – ܘܶܐܢ ܒ݁ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܐܰܘ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܘܢܶܫܟ݁ܰܚ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܛܽܘܒ݂ܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile