Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:39

New American Standard Bible
Luke 12:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But be sure of this, that if the head of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have allowed his house to be broken into.
NA26 – τοῦτο δὲ γινώσκετε (5720) ὅτι εἰ (5748) ᾔδει (5715) οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ κλέπτης ἔρχεται, (5736) οὐκ ἂν ἀφῆκεν (5656) διορυχθῆναι (5683) τὸν οἶκον αὐτοῦ.
WH – τουτο δε γινωσκετε (5720) οτι ει ηδει (5714) ο οικοδεσποτης ποια ωρα ο κλεπτης ερχεται (5736) [ εγρηγορησεν (5656) αν και ουκ | ουκ αν ] αφηκεν (5656) διορυχθηναι (5683) τον οικον αυτου
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܥܘ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܠܶܫ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile