Lectionary Calendar
Thursday, April 25th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:39

New American Standard Bible
Luke 12:39
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But be sure of this, that if the head of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have allowed his house to be broken into.
NA26 – τοῦτο δὲ γινώσκετε (5720) ὅτι εἰ (5748) ᾔδει (5715) οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ κλέπτης ἔρχεται, (5736) οὐκ ἂν ἀφῆκεν (5656) διορυχθῆναι (5683) τὸν οἶκον αὐτοῦ.
WH – τουτο δε γινωσκετε (5720) οτι ει ηδει (5714) ο οικοδεσποτης ποια ωρα ο κλεπτης ερχεται (5736) [ εγρηγορησεν (5656) αν και ουκ | ουκ αν ] αφηκεν (5656) διορυχθηναι (5683) τον οικον αυτου
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܥܘ ܕ݁ܶܐܠܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܒ݁ܰܐܝܕ݂ܳܐ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܓ݁ܰܢܳܒ݂ܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܒ݂ܶܩ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܦ݁ܠܶܫ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile