Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 12:54

New American Standard Bible
Luke 12:54
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He was also saying to the crowds, "Whenever you see a cloud rising in the west, you immediately say, 'A shower is coming,' and so it turns out.
NA26 – Ἔλεγεν (5707) δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, Ὅταν ἴδητε (5632) τὴν νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ δυσμῶν, εὐθέως λέγετε (5719) ὅτι Ὄμβρος ἔρχεται, (5736) καὶ γίνεται (5736) οὕτως·
WH – ελεγεν (5707) δε και τοις οχλοις οταν ιδητε (5632) [ | [την] ] νεφελην ανατελλουσαν (5723) επι δυσμων ευθεως λεγετε (5719) οτι ομβρος ερχεται (5736) και γινεται (5736) ουτως
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܶܢܫܶܐ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܢܳܢܳܐ ܕ݁ܕ݂ܳܢܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒ݂ܳܐ ܡܶܚܕ݂ܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܛܪܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܘܗܳܘܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile