Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:12

New American Standard Bible
Luke 13:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When Jesus saw her, He called her over and said to her, "Woman, you are freed from your sickness."
NA26 – ἰδὼν (5631) δὲ αὐτὴν Ἰησοῦς προσεφώνησεν (5656) καὶ εἶπεν (5627) αὐτῇ, Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου,
WH – ιδων (5631) δε αυτην ο ιησους προσεφωνησεν (5656) και ειπεν (5627) αυτη γυναι απολελυσαι (5769) της ασθενειας σου
PES – ܚܙܳܗ ܕ݁ܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܩܪܳܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܫܰܪܝܰܬ݁ܝ ܡܶܢ ܟ݁ܽܘܪܗܳܢܶܟ݂ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile