Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:28

New American Standard Bible
Luke 13:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "In that place there will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham, Isaac, Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, but yourselves being thrown out.
NA26 – ἐκεῖ ἔσται (5704) κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, ὅταν ὄψησθε (5695) Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ καὶ πάντας τοὺς προφήτας ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω. (5719)
WH – εκει εσται (5695) ο κλαυθμος και ο βρυγμος των οδοντων οταν οψησθε (5638) αβρααμ και ισαακ και ιακωβ και παντας τους προφητας εν τη βασιλεια του θεου υμας δε εκβαλλομενους (5746) εξω
PES – ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܶܟ݂ܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܬ݁ܶܗܘܽܘܢ ܡܰܦ݁ܩܺܝܢ ܠܒ݂ܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile