Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 13:7

New American Standard Bible
Luke 13:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And he said to the vineyard-keeper, 'Look! For three years I have come looking for fruit on this fig tree without finding any. Cut it down! Why does it even use up the ground?'
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, Ἰδοὺ (5628) τρία ἔτη ἀφ οὗ ἔρχομαι ζητῶν (5723) καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ καὶ οὐχ εὑρίσκω. ἔκκοψον (5657) οὖν αὐτήν· ἱνατί καὶ τὴν γῆν καταργεῖ;
WH – ειπεν (5627) δε προς τον αμπελουργον ιδου (5640) τρια ετη αφ ου ερχομαι (5736) ζητων (5723) καρπον εν τη συκη ταυτη και ουχ ευρισκω (5719) εκκοψον (5657) [ | [ουν] ] αυτην ινα τι και την γην καταργει (5719)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܦ݂ܰܠܳܚܳܐ ܗܳܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝܢ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܦ݁ܺܐܪܶܐ ܒ݁ܬ݂ܺܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܦ݁ܣܽܘܩܶܝܗ ܠܡܳܢܳܐ ܡܒ݂ܰܛܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile