Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 14:17

New American Standard Bible
Luke 14:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and at the dinner hour he sent his slave to tell those who had been invited, 'Come, because everything is ready now.'
NA26 – καὶ ἀπέστειλεν (5656) τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν (5629) τοῖς κεκλημένοις, (5772) Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν. (5748)
WH – και απεστειλεν (5656) τον δουλον αυτου τη ωρα του δειπνου ειπειν (5629) τοις κεκλημενοις (5772) ερχεσθε (5737) οτι ηδη ετοιμα εστιν (5719)
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܒ݁ܥܶܕ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܚܫܳܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܺܐܡܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܩܪܶܝܢ ܗܳܐ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܡܛܰܝܰܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile