Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:12

New American Standard Bible
Luke 15:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "The younger of them said to his father, 'Father, give me the share of the estate that is coming to me.' And {so} he divided his wealth between them.
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός (5628) μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. δὲ διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον.
WH – και ειπεν (5627) ο νεωτερος αυτων τω πατρι πατερ δος (5628) μοι το επιβαλλον (5723) μερος της ουσιας ο δε διειλεν (5627) αυτοις τον βιον
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒ݁ܪܶܗ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܳܒ݂ܝ ܗܰܒ݂ ܠܺܝ ܦ݁ܳܠܓ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܳܛܝܳܐ ܠܺܝ ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܟ݂ ܘܦ݂ܰܠܶܓ݂ ܠܗܽܘܢ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile