Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:14

New American Standard Bible
Luke 15:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Now when he had spent everything, a severe famine occurred in that country, and he began doing without.
NA26 – δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο (5633) λιμὸς ἰσχυρὰ κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι.
WH – δαπανησαντος (5660) δε αυτου παντα εγενετο (5633) λιμος ισχυρα κατα την χωραν εκεινην και αυτος ηρξατο (5668) υστερεισθαι (5745)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܓ݁ܰܡܰܪ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܗܘܳܐ ܟ݁ܰܦ݂ܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܒ݁ܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܘܫܰܪܺܝ ܚܳܣܰܪ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile