Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:17

New American Standard Version
Luke 15:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But when he came to his senses, he said, 'How many of my father's hired men have more than enough bread, but I am dying here with hunger!
NA26 – εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν (5631) ἔφη, (5713) Πόσοι μίσθιοι τοῦ πατρός μου περισσεύονται ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ ὧδε ἀπόλλυμαι.
WH – εις εαυτον δε ελθων (5631) εφη (5707) ποσοι μισθιοι του πατρος μου περισσευονται (5731) αρτων εγω δε λιμω ωδε απολλυμαι (5731)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܐܶܡܰܪ ܟ݁ܡܳܐ ܗܳܫܳܐ ܐܰܓ݂ܺܝܪܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܳܒ݂ܝ ܕ݁ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܠܗܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܠܟ݂ܰܦ݂ܢܝ ܐܳܒ݂ܶܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile