Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 15:25

New American Standard Bible
Luke 15:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Now his older son was in the field, and when he came and approached the house, he heard music and dancing.
NA26 – Ἦν (5713) δὲ υἱὸς αὐτοῦ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος (5740) ἤγγισεν (5656) τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσεν (5656) συμφωνίας καὶ χορῶν,
WH – ην (5707) δε ο υιος αυτου ο πρεσβυτερος εν αγρω και ως ερχομενος (5740) ηγγισεν (5656) τη οικια ηκουσεν (5656) συμφωνιας και χορων
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܪܶܗ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܒ݁ܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܰܩܪܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܫܡܰܥ ܩܳܠ ܙܡܳܪܳܐ ܕ݁ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile