Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:1,19

New American Standard Bible
Luke 16:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now He was also saying to the disciples, "There was a rich man who had a manager, and this {manager} was reported to him as squandering his possessions.
NA26 – Ἔλεγεν class="show tvm">(5707) δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητάς, Ἄνθρωπός τις ἦν class="show tvm">(5713) πλούσιος ὃς εἶχεν class="show tvm">(5707) οἰκονόμον, καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα class="show tvm">(5723) αὐτοῦ.
WH – ελεγεν class="show tvm">(5707) δε και προς τους μαθητας ανθρωπος τις ην class="show tvm">(5707) πλουσιος ος ειχεν class="show tvm">(5707) οικονομον και ουτος διεβληθη class="show tvm">(5681) αυτω ως διασκορπιζων class="show tvm">(5723) τα υπαρχοντα class="show tvm">(5723) αυτου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܶܐܟ݂ܶܠܘ ܠܶܗ ܩܰܪܨܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܡܦ݂ܰܪܰܚ ܀
Lexical Parser:  
Luke 16:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Now there was a rich man, and he habitually dressed in purple and fine linen, enjoying himself in splendor every day.
NA26 – Ἄνθρωπος δέ τις ἦν class="show tvm">(5713) πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον εὐφραινόμενος καθ ἡμέραν λαμπρῶς.
WH – ανθρωπος δε τις ην class="show tvm">(5707) πλουσιος και ενεδιδυσκετο class="show tvm">(5710) πορφυραν και βυσσον ευφραινομενος class="show tvm">(5746) καθ ημεραν λαμπρως
PES – ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܘܠܳܒ݂ܶܫ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܽܘܨܳܐ ܘܰܐܪܓ݁ܘܳܢܳܐ ܘܟ݂ܽܠܝܽܘܡ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܣܡܺܝܢ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܰܐܝܳܐܝܺܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile