Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:26

New American Standard Bible
Luke 16:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'And besides all this, between us and you a great chasm has been set, so that those who want to go over from here to you will not be able, nor will {any people} cross over from there to us.'
NA26 – καὶ ἐν πᾶσι τούτοις μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως οἱ θέλοντες (5723) διαβῆναι ἔνθεν πρὸς ὑμᾶς μὴ δύνωνται, μηδὲ ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν.
WH – και εν πασιν τουτοις μεταξυ ημων και υμων χασμα μεγα εστηρικται (5769) οπως οι θελοντες (5723) διαβηναι (5629) ενθεν προς υμας μη δυνωνται (5741) μηδε εκειθεν προς ημας διαπερωσιν (5725)
PES – ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܗܰܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܒ݁ܰܝܢܰܝܢ ܘܰܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܡܶܟ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܪܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܫܟ݁ܚܽܘܢ ܘܳܐܦ݂ܠܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܢܶܥܒ݁ܪܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile