Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 16:8

New American Standard Bible
Luke 16:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And his master complimented the unrighteous manager because he had acted shrewdly; for the sons of this age are more shrewd in relation to their own kind than the sons of light.
NA26 – καὶ ἐπῄνεσεν κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας ὅτι φρονίμως ἐποίησεν· (5656) ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσιν. (5748)
WH – και επηνεσεν (5656) ο κυριος τον οικονομον της αδικιας οτι φρονιμως εποιησεν (5656) οτι οι υιοι του αιωνος τουτου φρονιμωτεροι υπερ τους υιους του φωτος εις την γενεαν την εαυτων εισιν (5719)
PES – ܘܫܰܒ݁ܰܚ ܡܳܪܰܢ ܠܪܰܒ݁ܰܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܥܰܘܠܳܐ ܕ݁ܚܰܟ݁ܺܝܡܳܐܝܺܬ݂ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܟ݁ܺܝܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܢܽܘܗܪܳܐ ܒ݁ܫܰܪܒ݁ܰܬ݂ܗܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile