Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 17:27

New American Standard Bible
Luke 17:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {people} were eating, they were drinking, they were marrying, {and} they were being given in marriage, until the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all.
NA26 – ἤσθιον, (5707) ἔπινον, ἐγάμουν, ἐγαμίζοντο, ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν (5627) Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν (5627) κατακλυσμὸς καὶ ἀπώλεσεν (5656) πάντας.
WH – ησθιον (5707) επινον (5707) εγαμουν (5707) εγαμιζοντο (5712) αχρι ης ημερας εισηλθεν (5627) νωε εις την κιβωτον και ηλθεν (5627) ο κατακλυσμος και απωλεσεν (5656) παντας
PES – ܕ݁ܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܫܳܬ݂ܶܝܢ ܘܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܢܶܫܶܐ ܘܝܳܗܒ݁ܺܝܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܢܽܘܚ ܠܟ݂ܶܘܶܝܠܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܛܰܘܦ݂ܳܢܳܐ ܘܰܐܘܒ݁ܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile