Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 17:33

New American Standard Bible
Luke 17:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Whoever strives to save his life will lose it, and whoever loses {his life} will keep it.
NA26 – ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ περιποιήσασθαι ἀπολέσει class="show tvm">(5692) αὐτήν, ὃς δ ἂν ἀπολέσῃ class="show tvm">(5661) ζῳογονήσει αὐτήν.
WH – ος εαν ζητηση class="show tvm">(5661) την ψυχην αυτου περιποιησασθαι class="show tvm">(5670) απολεσει class="show tvm">(5692) αυτην ος δ αν [ απολεσει class="show tvm">(5692) | απολεση class="show tvm">(5661) ] ζωογονησει class="show tvm">(5692) αυτην
PES – ܡܰܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܐ ܕ݁ܢܰܚܶܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܰܘܒ݁ܕ݂ܺܝܗ ܘܡܰܢ ܕ݁ܢܰܘܒ݁ܶܕ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܰܚܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile