Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:14

New American Standard Bible
Luke 18:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "I tell you, this man went to his house justified rather than the other one; for everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted."
NA26 – λέγω (5719) ὑμῖν, κατέβη (5627) οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ παρ ἐκεῖνον· ὅτι πᾶς ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, (5701) δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. (5701)
WH – λεγω (5719) υμιν κατεβη (5627) ουτος δεδικαιωμενος (5772) εις τον οικον αυτου παρ εκεινον οτι πας ο υψων (5723) εαυτον ταπεινωθησεται (5701) ο δε ταπεινων (5723) εαυτον υψωθησεται (5701)
PES – ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܢܚܶܬ݂ ܗܳܢܳܐ ܡܙܰܕ݁ܰܩ ܠܒ݂ܰܝܬ݁ܶܗ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦ݁ܪܺܝܫܳܐ ܟ݁ܽܠ ܐ݈ܢܳܫ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܢܪܺܝܡ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܶܬ݂ܡܰܟ݁ܰܟ݂ ܘܟ݂ܽܠ ܕ݁ܢܰܡܶܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile