Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 18:22

New American Standard Bible
Luke 18:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when Jesus heard {this,} He said to him, "One thing you still lack; sell all that you possess and distribute {the money} to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me."
NA26 – ἀκούσας (5660) δὲ Ἰησοῦς εἶπεν (5627) αὐτῷ, Ἔτι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις (5719) πώλησον (5657) καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις (5719) θησαυρὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ δεῦρο (5773) ἀκολούθει (5720) μοι.
WH – ακουσας (5660) δε ο ιησους ειπεν (5627) αυτω ετι εν σοι λειπει (5719) παντα οσα εχεις (5719) πωλησον (5657) και διαδος (5628) πτωχοις και εξεις (5692) θησαυρον εν [τοις] ουρανοις και δευρο (5720) ακολουθει (5720) μοι
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܚܕ݂ܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܠܳܟ݂ ܙܶܠ ܙܰܒ݁ܶܢ ܟ݁ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܘܗܰܒ݂ ܠܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܬ݂ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile