Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:14,27

New American Standard Bible
Luke 19:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But his citizens hated him and sent a delegation after him, saying, 'We do not want this man to reign over us.'
NA26 – οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν (5707) αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν (5656) πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες, (5723) Οὐ θέλομεν (5719) τοῦτον βασιλεῦσαι (5658) ἐφ ἡμᾶς.
WH – οι δε πολιται αυτου εμισουν (5707) αυτον και απεστειλαν (5656) πρεσβειαν οπισω αυτου λεγοντες (5723) ου θελομεν (5719) τουτον βασιλευσαι (5658) εφ ημας
PES – ܒ݁ܢܰܝ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܣܳܢܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܫܰܕ݁ܰܪܘ ܐܺܝܙܓ݁ܰܕ݁ܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܕ݁ܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܢ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Luke 19:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'But as for these enemies of mine who did not want me to reign over them, bring {them} here and slaughter them in my presence.'"
NA26 – πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου τούτους τοὺς μὴ θελήσαντάς (5660) με βασιλεῦσαι (5658) ἐπ αὐτοὺς ἀγάγετε (5628) ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου.
WH – πλην τους εχθρους μου τουτους τους μη θελησαντας (5660) με βασιλευσαι (5658) επ αυτους αγαγετε (5628) ωδε και κατασφαξατε (5657) αυτους εμπροσθεν μου
PES – ܒ݁ܪܰܡ ܠܗܳܢܽܘܢ ܒ݁ܥܶܠܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܰܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܨܒ݂ܰܘ ܕ݁ܰܐܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܬ݁ܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile