Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:29

New American Standard Bible
Luke 19:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He approached Bethphage and Bethany, near the mountain that is called Olivet, He sent two of the disciples,
NA26 – Καὶ ἐγένετο (5633) ὡς ἤγγισεν (5656) εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον (5746) Ἐλαιῶν, ἀπέστειλεν (5656) δύο τῶν μαθητῶν
WH – και εγενετο (5633) ως ηγγισεν (5656) εις βηθφαγη και [ βηθανια | <βηθανιαν> ] προς το ορος το καλουμενον (5746) ελαιων απεστειλεν (5656) δυο των μαθητων
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܛܺܝ ܠܒ݂ܶܝܬ݂‌ܦ݁ܳܓ݁ܶܐ ܘܒ݂ܶܝܬ݂‌ܥܰܢܝܳܐ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܙܰܝܬ݁ܶܐ ܫܰܕ݁ܰܪ ܬ݁ܪܶܝܢ ܡܶܢ ܬ݁ܰܠܡܺܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile