Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:30

New American Standard Bible
Luke 19:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, "Go into the village ahead of {you;} there, as you enter, you will find a colt tied, on which no one yet has ever sat; untie it and bring it {here.}
NA26 – λέγων, (5723) Ὑπάγετε (5720) εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν εἰσπορευόμενοι (5740) εὑρήσετε (5692) πῶλον δεδεμένον, (5772) ἐφ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, (5656) καὶ λύσαντες (5660) αὐτὸν ἀγάγετε. (5628)
WH – λεγων (5723) υπαγετε (5720) εις την κατεναντι κωμην εν η εισπορευομενοι (5740) ευρησετε (5692) πωλον δεδεμενον (5772) εφ ον ουδεις πωποτε ανθρωπων εκαθισεν (5656) και λυσαντες (5660) αυτον αγαγετε (5628)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܠܩܽܘܒ݂ܠܰܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܗ ܗܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܺܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܪ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܪܟ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܫܪܰܘ ܐܰܝܬ݁ܰܐܘܽܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile