Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:30

New American Standard Bible
Luke 19:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, "Go into the village ahead of {you;} there, as you enter, you will find a colt tied, on which no one yet has ever sat; untie it and bring it {here.}
NA26 – λέγων, class="show tvm">(5723) Ὑπάγετε class="show tvm">(5720) εἰς τὴν κατέναντι κώμην, ἐν εἰσπορευόμενοι class="show tvm">(5740) εὑρήσετε class="show tvm">(5692) πῶλον δεδεμένον, class="show tvm">(5772) ἐφ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισεν, class="show tvm">(5656) καὶ λύσαντες class="show tvm">(5660) αὐτὸν ἀγάγετε. class="show tvm">(5628)
WH – λεγων class="show tvm">(5723) υπαγετε class="show tvm">(5720) εις την κατεναντι κωμην εν η εισπορευομενοι class="show tvm">(5740) ευρησετε class="show tvm">(5692) πωλον δεδεμενον class="show tvm">(5772) εφ ον ουδεις πωποτε ανθρωπων εκαθισεν class="show tvm">(5656) και λυσαντες class="show tvm">(5660) αυτον αγαγετε class="show tvm">(5628)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܰܠܩܽܘܒ݂ܠܰܢ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܗ ܗܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܥܺܝܠܳܐ ܕ݁ܰܐܣܺܝܪ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܡܬ݂ܽܘܡ ܠܳܐ ܪܟ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܫܪܰܘ ܐܰܝܬ݁ܰܐܘܽܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile