Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:37

New American Standard Bible
Luke 19:37
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And as soon as He was approaching, near the descent of the Mount of Olives, the whole crowd of the disciples began to praise God joyfully with a loud voice for all the miracles which they had seen,
NA26 – Ἐγγίζοντος class="show tvm">(5723) δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες class="show tvm">(5723) αἰνεῖν class="show tvm">(5721) τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν ὧν εἶδον class="show tvm">(5627) δυνάμεων,
WH – εγγιζοντος class="show tvm">(5723) δε αυτου ηδη προς τη καταβασει του ορους των ελαιων ηρξαντο class="show tvm">(5668) απαν το πληθος των μαθητων χαιροντες class="show tvm">(5723) αινειν class="show tvm">(5721) τον θεον φωνη μεγαλη περι πασων ων ειδον class="show tvm">(5627) δυναμεων
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܩܪܶܒ݂ ܠܡܰܚܰܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܛܽܘܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܙܰܝܬ݁ܶܐ ܫܰܪܺܝܘ ܟ݁ܽܠܶܗ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܠܡܺܝܕ݂ܶܐ ܚܳܕ݂ܶܝܢ ܘܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܚܰܝܠܶܐ ܕ݁ܰܚܙܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile