Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 19:48

New American Standard Bible
Luke 19:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {yet} they could not find anything that they might do, for all the people were hanging on to every word He said.
NA26 – καὶ οὐχ εὕρισκον class="show tvm">(5707) τὸ τί ποιήσωσιν, class="show tvm">(5661) λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο αὐτοῦ ἀκούων. class="show tvm">(5723)
WH – και ουχ [ | ] το τι ποιησωσιν class="show tvm">(5661) ο λαος γαρ απας [ | ] αυτου ακουων class="show tvm">(5723)
PES – ܘܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܶܗ ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܥܰܡܳܐ ܬ݁ܠܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܶܗ ܠܡܶܫܡܥܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile