Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:25

New American Standard Version
Luke 1:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""This is the way the Lord has dealt with me in the days when He looked {with favor} upon {me,} to take away my disgrace among men."
NA26 – ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν (5758) κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν (5627) ἀφελεῖν (5629) ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.
WH – οτι ουτως μοι πεποιηκεν (5758) κυριος εν ημεραις αις επειδεν (5627) αφελειν (5629) ονειδος μου εν ανθρωποις
PES – ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܳܪ ܒ݁ܺܝ ܠܡܶܣܰܒ݂ ܚܶܣܕ݁ܝ ܕ݁ܒ݂ܶܝܬ݂ ܒ݁ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile