Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:31

New American Standard Bible
Luke 1:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And behold, you will conceive in your womb and give birth to a son, and you shall name Him Jesus.
NA26 – καὶ ἰδοὺ (5628) συλλήμψῃ (5695) ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις (5692) τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
WH – και ιδου (5640) συλλημψη (5695) εν γαστρι και τεξη (5695) υιον και καλεσεις (5692) το ονομα αυτου ιησουν
PES – ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܺܝܢ ܒ݁ܰܛܢܳܐ ܘܬ݂ܺܐܠܕ݁ܺܝܢ ܒ݁ܪܳܐ ܘܬ݂ܶܩܪܶܝܢ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile