Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 1:48

New American Standard Bible
Luke 1:48
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For He has had regard for the humble state of His bond-servant; For behold, from now {on} all generations will call me blessed.
NA26 – ὅτι ἐπέβλεψεν (5656) ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ (5628) γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν (5692) με πᾶσαι αἱ γενεαί·
WH – οτι επεβλεψεν (5656) επι την ταπεινωσιν της δουλης αυτου ιδου (5640) γαρ απο του νυν μακαριουσιν (5692) με πασαι αι γενεαι
PES – ܕ݁ܚܳܪ ܒ݁ܡܽܘܟ݂ܳܟ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܡܬ݂ܶܗ ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܛܽܘܒ݂ܳܐ ܢܶܬ݁ܠܳܢ ܠܺܝ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile