Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:35

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Luke 20:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but those who are considered worthy to attain to that age and the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage;
NA26 – οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν (5629) καὶ τῆς ἀναστάσεως τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν (5719) οὔτε γαμίζονται· (5743)
WH – οι δε καταξιωθεντες (5685) του αιωνος εκεινου τυχειν (5629) και της αναστασεως της εκ νεκρων ουτε γαμουσιν (5719) ουτε γαμιζονται (5743)
PES – ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܠܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܫܘܰܘ ܘܠܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒ݁ܺܝܢ ܢܶܫܶܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܳܐ ܢܶܫܶܐ ܗܳܘܝܳܢ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain