Lectionary Calendar
Saturday, September 23rd, 2023
the Week of Proper 19 / Ordinary 24
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:46

New American Standard Version
Luke 20:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""Beware of the scribes, who like to walk around in long robes, and love respectful greetings in the market places, and chief seats in the synagogues and places of honor at banquets,
NA26 – Προσέχετε (5720) ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων (5723) περιπατεῖν (5721) ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων (5723) ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις,
WH – προσεχετε (5720) απο των γραμματεων των θελοντων (5723) περιπατειν (5721) εν στολαις και φιλουντων (5723) ασπασμους εν ταις αγοραις και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις
PES – ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܠܰܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ ܒ݁ܶܐܣܛܠܶܐ ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ ܒ݁ܫܽܘܩܶܐ ܘܪܺܝܫ ܡܰܘܬ݁ܒ݂ܶܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܘܪܺܝܫ ܣܡܳܟ݂ܶܐ ܒ݁ܰܐܚܫܳܡܝܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile