Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 20:46

New American Standard Bible
Luke 20:46
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Beware of the scribes, who like to walk around in long robes, and love personal greetings in the marketplaces, and chief seats in the synagogues and places of honor at banquets,
NA26 – Προσέχετε (5720) ἀπὸ τῶν γραμματέων τῶν θελόντων (5723) περιπατεῖν (5721) ἐν στολαῖς καὶ φιλούντων (5723) ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις,
WH – προσεχετε (5720) απο των γραμματεων των θελοντων (5723) περιπατειν (5721) εν στολαις και φιλουντων (5723) ασπασμους εν ταις αγοραις και πρωτοκαθεδριας εν ταις συναγωγαις και πρωτοκλισιας εν τοις δειπνοις
PES – ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܪܘ ܡܶܢ ܣܳܦ݂ܪܶܐ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܠܰܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ ܒ݁ܶܐܣܛܠܶܐ ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ ܒ݁ܫܽܘܩܶܐ ܘܪܺܝܫ ܡܰܘܬ݁ܒ݂ܶܐ ܒ݁ܰܟ݂ܢܽܘܫܳܬ݂ܳܐ ܘܪܺܝܫ ܣܡܳܟ݂ܶܐ ܒ݁ܰܐܚܫܳܡܝܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile