Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:24

New American Standard Bible
Luke 21:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they will fall by the edge of the sword, and will be led captive into all the nations; and Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until {the} times of the Gentiles are fulfilled.
NA26 – καὶ πεσοῦνται (5699) στόματι μαχαίρης καὶ αἰχμαλωτισθήσονται (5701) εἰς τὰ ἔθνη πάντα, καὶ Ἰερουσαλὴμ ἔσται (5704) πατουμένη (5746) ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι οὗ πληρωθῶσιν (5686) καιροὶ ἐθνῶν.
WH – και πεσουνται (5699) στοματι μαχαιρης και αιχμαλωτισθησονται (5701) εις τα εθνη παντα και ιερουσαλημ εσται (5695) πατουμενη (5746) υπο εθνων αχρι ου πληρωθωσιν (5686) [ [και εσονται] (5695) | ] καιροι εθνων
PES – ܘܢܶܦ݂ܠܽܘܢ ܒ݁ܦ݂ܽܘܡܳܐ ܕ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܢܶܫܬ݁ܒ݂ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܠ ܐܰܬ݂ܰܪ ܘܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܡܶܬ݁ܕ݂ܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܫܠܡܽܘܢ ܙܰܒ݂ܢܶܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile