Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:25

New American Standard Bible
Luke 21:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "There will be signs in {the} sun and moon and stars, and on the earth distress among nations, in perplexity at the roaring of the sea and the waves,
NA26 – Καὶ ἔσονται class="show tvm">(5704) σημεῖα ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ ἤχους θαλάσσης καὶ σάλου,
WH – και εσονται class="show tvm">(5695) σημεια εν ηλιω και σεληνη και αστροις και επι της γης συνοχη εθνων εν απορια [ | ] [ | ] [ | ] θαλασσης και σαλου
PES – ܘܢܶܗܘܝܳܢ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܒ݂ܣܰܗܪܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܦ݂ܽܘܫܳܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܝܳܐ ܡܶܢ ܬ݁ܰܘܗܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܳܠܳܐ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile