Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:26

New American Standard Bible
Luke 21:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – people fainting from fear and the expectation of the things that are coming upon the world; for the powers of the heavens will be shaken.
NA26 – ἀποψυχόντων (5723) ἀνθρώπων ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων (5740) τῇ οἰκουμένῃ, αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. (5701)
WH – αποψυχοντων (5723) ανθρωπων απο φοβου και προσδοκιας των επερχομενων (5740) τη οικουμενη αι γαρ δυναμεις των ουρανων σαλευθησονται (5701)
PES – ܘܙܰܘܥܳܐ ܕ݁ܡܰܦ݁ܶܩ ܢܰܦ݂ܫܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܢܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܽܘܢ ܚܰܝܠܶܐ ܕ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile