Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 21:36

New American Standard Bible
Luke 21:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But stay alert at all times, praying that you will have strength to escape all these things that are going to take place, and to stand before the Son of Man."
NA26 – ἀγρυπνεῖτε class="show tvm">(5720) δὲ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι class="show tvm">(5740) ἵνα κατισχύσητε class="show tvm">(5725) ἐκφυγεῖν class="show tvm">(5629) ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα class="show tvm">(5723) γίνεσθαι, class="show tvm">(5738) καὶ σταθῆναι class="show tvm">(5683) ἔμπροσθεν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
WH – αγρυπνειτε class="show tvm">(5720) δε εν παντι καιρω δεομενοι class="show tvm">(5740) ινα κατισχυσητε class="show tvm">(5725) εκφυγειν class="show tvm">(5629) ταυτα παντα τα μελλοντα class="show tvm">(5723) γινεσθαι class="show tvm">(5738) και σταθηναι class="show tvm">(5683) εμπροσθεν του υιου του ανθρωπου
PES – ܗܘܰܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܫܳܗܪܺܝܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܫܘܽܘܢ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܳܢ ܠܡܶܗܘܳܐ ܘܰܬ݂ܩܽܘܡܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒ݁ܪܶܗ ܕ݁ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile