Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:33

New American Standard Bible
Luke 22:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But he said to Him, "Lord, I am ready to go with You both to prison and to death!"
NA26 – δὲ εἶπεν (5627) αὐτῷ, Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἰμι (5748) καὶ εἰς φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι. (5738)
WH – ο δε ειπεν (5627) αυτω κυριε μετα σου ετοιμος ειμι (5719) και εις φυλακην και εις θανατον πορευεσθαι (5738)
PES – ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܥܰܡܳܟ݂ ܡܛܰܝܰܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܠܒ݂ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܘܰܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile