Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:34,61

New American Standard Bible
Luke 22:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But He said, "I tell you, Peter, the rooster will not crow today until you have denied three times that you know Me."
NA26 – δὲ εἶπεν, (5627) Λέγω (5719) σοι, Πέτρε, οὐ φωνήσει (5692) σήμερον ἀλέκτωρ ἕως τρίς με ἀπαρνήσῃ (5695) εἰδέναι. (5760)
WH – ο δε ειπεν (5627) λεγω (5719) σοι πετρε ου φωνησει (5692) σημερον αλεκτωρ εως τρις με απαρνηση (5695) ειδεναι (5760)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܬ݁ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  
Luke 22:61
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And {then} the Lord turned and looked at Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how He had told him, "Before a rooster crows today, you will deny Me three times."
NA26 – καὶ στραφεὶς (5651) κύριος ἐνέβλεψεν (5656) τῷ Πέτρῳ, καὶ ὑπεμνήσθη (5656) Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ὡς εἶπεν (5627) αὐτῷ ὅτι Πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι (5658) σήμερον ἀπαρνήσῃ (5695) με τρίς·
WH – και στραφεις (5651) ο κυριος ενεβλεψεν (5656) τω πετρω και υπεμνησθη (5681) ο πετρος του ρηματος του κυριου ως ειπεν (5627) αυτω οτι πριν αλεκτορα φωνησαι (5658) σημερον απαρνηση (5695) με τρις
PES – ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܘܚܳܪ ܒ݁ܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܟ݂ܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܕ݁ܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܢܶܩܪܶܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܦ݁ܽܘܪ ܒ݁ܺܝ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܙܰܒ݂ܢܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile