Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:35

New American Standard Bible
Luke 22:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And He said to them, "When I sent you out without money belt and bag and sandals, you did not lack anything, did you?" They said, "{No,} nothing."
NA26 – Καὶ εἶπεν (5627) αὐτοῖς, Ὅτε ἀπέστειλα (5656) ὑμᾶς ἄτερ βαλλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὑστερήσατε; (5656) οἱ δὲ εἶπαν, (5627) Οὐθενός.
WH – και ειπεν (5627) αυτοις οτε απεστειλα (5656) υμας ατερ βαλλαντιου και πηρας και υποδηματων μη τινος υστερησατε (5656) οι δε ειπαν (5627) ουθενος
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܺܝܣܶܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܬ݁ܰܪܡܳܠܶܐ ܘܰܡܣܳܢܶܐ ܠܡܳܐ ܚܣܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile