Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:47

New American Standard Bible
Luke 22:47
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While He was still speaking, behold, a crowd {came,} and the one called Judas, one of the twelve, was leading the way for them; and he approached Jesus to kiss Him.
NA26 – Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος (5723) ἰδοὺ (5628) ὄχλος, καὶ λεγόμενος (5746) Ἰούδας εἷς τῶν δώδεκα προήρχετο (5711) αὐτούς, καὶ ἤγγισεν (5656) τῷ Ἰησοῦ φιλῆσαι (5658) αὐτόν.
WH – ετι αυτου λαλουντος (5723) ιδου (5640) οχλος και ο λεγομενος (5746) ιουδας εις των δωδεκα προηρχετο (5711) αυτους και ηγγισεν (5656) τω ιησου φιλησαι (5658) αυτον
PES – ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܗܳܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܘܗܰܘ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܐܳܬ݂ܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܰܩܪܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܘܢܰܫܩܶܗ ܗܳܕ݂ܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܬ݂ܳܐ ܝܰܗ݈ܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܢܳܫܶܩ ܐ݈ܢܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile