Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:56

New American Standard Version
Luke 22:56
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And a servant-girl, seeing him as he sat in the firelight and looking intently at him, said, ""This man was with Him too."
NA26 – ἰδοῦσα (5631) δὲ αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον (5740) πρὸς τὸ φῶς καὶ ἀτενίσασα (5660) αὐτῷ εἶπεν, (5627) Καὶ οὗτος σὺν αὐτῷ ἦν· (5713)
WH – ιδουσα (5631) δε αυτον παιδισκη τις καθημενον (5740) προς το φως και ατενισασα (5660) αυτω ειπεν (5627) και ουτος συν αυτω ην (5707)
PES – ܘܰܚܙܳܬ݂ܶܗ ܥܠܰܝܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܘܚܳܪܰܬ݂ ܒ݁ܶܗ ܘܳܐܡܪܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡܶܗ ܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser: