Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 22:60

New American Standard Bible
Luke 22:60
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Peter said, "Man, I do not know what you are talking about!" And immediately, while he was still speaking, a rooster crowed.
NA26 – εἶπεν (5627) δὲ Πέτρος, Ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα (5758) λέγεις. (5719) καὶ παραχρῆμα ἔτι λαλοῦντος (5723) αὐτοῦ ἐφώνησεν (5656) ἀλέκτωρ.
WH – ειπεν (5627) δε ο πετρος ανθρωπε ουκ οιδα (5758) ο λεγεις (5719) και παραχρημα ετι λαλουντος (5723) αυτου εφωνησεν (5656) αλεκτωρ
PES – ܐܳܡܰܪ ܟ݁ܺܐܦ݂ܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܡܶܚܕ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܩܪܳܐ ܬ݁ܰܪܢܳܓ݂ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile