Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:2

New American Standard Bible
Luke 23:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they began to bring charges against Him, saying, "We found this Man misleading our nation and forbidding {us} to pay taxes to Caesar, and saying that He Himself is Christ, a King."
NA26 – ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν (5721) αὐτοῦ λέγοντες, (5723) Τοῦτον εὕραμεν (5627) διαστρέφοντα (5723) τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα (5723) φόρους Καίσαρι διδόναι (5721) καὶ λέγοντα (5723) ἑαυτὸν Χριστὸν βασιλέα εἶναι. (5750)
WH – ηρξαντο (5668) δε κατηγορειν (5721) αυτου λεγοντες (5723) τουτον ευραμεν (5627) διαστρεφοντα (5723) το εθνος ημων και κωλυοντα (5723) φορους καισαρι διδοναι (5721) και λεγοντα (5723) [ αυτον | εαυτον ] χριστον βασιλεα ειναι (5721)
PES – ܘܫܰܪܺܝܘ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܩܰܪܨܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗܳܢܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܢ ܕ݁ܡܰܛܥܶܐ ܥܰܡܰܢ ܘܟ݂ܳܠܶܐ ܕ݁ܰܟ݂ܣܶܦ݂ ܪܺܫܳܐ ܠܩܶܣܰܪ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܘܳܐܡܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܗ݈ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile