Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:26

New American Standard Bible
Luke 23:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they led Him away, they seized a man, Simon of Cyrene, coming in from the country, and placed on him the cross to carry behind Jesus.
NA26 – Καὶ ὡς ἀπήγαγον (5627) αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι (5637) Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον (5740) ἀπ ἀγροῦ ἐπέθηκαν (5656) αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν (5721) ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.
WH – και ως απηγαγον (5627) αυτον επιλαβομενοι (5637) σιμωνα τινα κυρηναιον ερχομενον (5740) απ αγρου επεθηκαν (5656) αυτω τον σταυρον φερειν (5721) οπισθεν του ιησου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܘܒ݁ܠܺܝܢ ܠܶܗ ܐܶܚܰܕ݂ܘ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܩܽܘܪܺܝܢܳܝܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܣܳܡܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܙܩܺܝܦ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܛܥܰܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile