Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Luke 23:26

New American Standard Bible
Luke 23:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when they led Him away, they seized a man, Simon of Cyrene, as he was coming in from the country, and placed on him the cross to carry behind Jesus.
NA26 – Καὶ ὡς ἀπήγαγον (5627) αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι (5637) Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον (5740) ἀπ ἀγροῦ ἐπέθηκαν (5656) αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν (5721) ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ.
WH – και ως απηγαγον (5627) αυτον επιλαβομενοι (5637) σιμωνα τινα κυρηναιον ερχομενον (5740) απ αγρου επεθηκαν (5656) αυτω τον σταυρον φερειν (5721) οπισθεν του ιησου
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܘܒ݁ܠܺܝܢ ܠܶܗ ܐܶܚܰܕ݂ܘ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܩܽܘܪܺܝܢܳܝܳܐ ܕ݁ܳܐܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܣܳܡܘ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܙܩܺܝܦ݂ܳܐ ܕ݁ܢܶܛܥܰܢ ܒ݁ܳܬ݂ܪܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile